×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 513 niet laden

Leveringsvoorwaarden Magnon Creative Productions

  

Leveringsvoorwaarden Grafische Vormgeving en Drukwerkbegeleiding

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden Grafische Vormgeving en Drukwerkbegeleiding zijn van toepassing op alle offertes van en alle opdrachten aan de Magnon Creative Productions ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61513083 gevestigd Duinhof 1, 5804XX te Venray, in deze algemene voorwaarden nader te noemen: ‘Magnon’.

Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan door afnemer of opdrachtgever (hierna nader te noemen Opdrachtgever) slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Magnon schriftelijk zijn aanvaard. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan: zowel per brief als ook per fax. Mededelingen per e-mail worden uitdrukkelijk niet als schriftelijk aanvaard. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van onderhavige leveringsvoorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. De Opdrachtgever met wie eenmaal (mede) op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze voorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen hem en Magnon.

 

Artikel 2: Offertes en totstandkoming overeenkomsten

Alle offertes van Magnon, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De offerte wordt geacht in ieder geval te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand nadat deze is uitgebracht, is aanvaard. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht Magnon niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtgever. Opdrachten verleend door en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Magnon. Als uitdrukkelijke aanvaarding worden slechts aangemerkt een schriftelijke bevestiging door Magnon dan wel het feitelijke uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 3: Annulering

De Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Magnon met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Magnon ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Magnon geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Magnon reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in artikel 13 is niet mogelijk.

 

Artikel 4: Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

De prijs die Magnon voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

 

Artikel 5: Prijswijzigingen

Magnon is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur, databestanden en/of digitale bestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die Magnon tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. Magnon is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de Opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Magnon zal binnen de grenzen van het redelijke aan wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. Offerteprijzen zijn gebaseerd op een continue doorloop van een opdracht door het productieproces. Wanneer dit proces stagneert omdat de Opdrachtgever achterblijft met informatie of materiaal dan is Magnon gerechtigd om bij het hervatten van de werkzaamheden de kosten voor inwerktijden in rekening te brengen.

 

Artikel 6: Betaling

Betaling dient te geschieden in de op de factuur vermelde valuta, binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur aangegeven bankrekening van Magnon. De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken ontheffen de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting noch schorten zijn betalingsverplichting op. Betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Magnon is vereist. Magnon is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens aanspraak te maken op betaling van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho's, proeven, drukwerk en/of andere werkzaamheden. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Magnon deugdelijke zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Magnon te betalen bedragen. Er zal sprake zijn van deugdelijke zekerheid indien de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en Magnon op de gestelde zekerheid zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel na het moment van stellen van de zekerheid onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Magnon tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. Zodra de Opdrachtgever met betrekking tot enige door hem verschuldigde betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Magnon op Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Magnon vanaf de factuurdatum over het door hem verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,2% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met inning van enige vordering door Magnon op de Opdrachtgever, komen voor rekening van de Opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten vallen alle kosten welke Magnon heeft moeten maken ter zake van inschakeling van deskundigen, daaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend daartoe beperkt, advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Opdrachtgever zal een en ander op basis van de door Magnon werkelijk gemaakte kosten, blijkende uit overlegging van facturen, aan Magnon dienen te vergoeden.

 

Artikel 7: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

De aflevering geschiedt ter plaatse waar Magnon haar bedrijf uitoefent, tenzij anders overeengekomen.

Magnon is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Magnon te leveren zaken. De Opdrachtgever verkeert van rechtswege in verzuim, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Magnon bij deze ophaalt of, indien aflevering aan het adres van Opdrachtgever is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. Iedere levering van zaken door Magnon aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en kosten. Indien vervoer (waaronder tevens wordt verstaan transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel) van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. Het aannemen door de vervoerder van de door Magnon aan Opdrachtgever af te leveren zaken, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. Magnon is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8: Leveringstermijn

De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Magnon, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Magnon mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Magnon, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 5 en door het in acht nemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 11 en de leden 1 en 2 van artikel 17 van deze algemene voorwaarden. Een door Magnon opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Magnon is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

Indien schriftelijk uitdrukkelijk een uiterste termijn van levering is overeengekomen, vervalt deze indien de Opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 17 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Magnon in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

Opdrachtgever is eerst gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien Magnon de te leveren zaken of de te verrichten werkzaamheden niet binnen een door de Opdrachtgever, na een overschrijding van de termijn, schriftelijk aangezegde redelijke termijn alsnog geleverd of verricht heeft. Bij niet-naleving door de Opdrachtgever van het in dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Magnon nodig is. Magnon is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Magnon de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

 

Artikel 9: Onderzoek bij aflevering

De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Magnon de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Magnon er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De Opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering. Magnon is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. Indien de in het tweede lid van dit artikel bedoelde termijn van 7 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Magnon voor de Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is. De prestatie van Magnon geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

 

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst

De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Magnon niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke data.

 

Artikel 11: Zet-, druk- of andere proeven

De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Magnon ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed (doch in ieder geval binnen twee weken na verzending door Magnon aan Opdrachtgever) gecorrigeerd of goedgekeurd aan Magnon terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat Magnon de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. Magnon is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 12: Afwijkingen

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal, zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: bij een oplage tot 20.000 eenheden: 10% en bij een oplage van 20.000 en meer: 5%. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Magnon ter inzage. Magnon zal de Opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. Afwijkingen in de overige door Magnon gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Magnon ter inzage. Magnon zal de Opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

 

Artikel 13: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

Een overeenkomst tot vervaardiging van een periodieke uitgave geldt voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging door middel van een per aangetekende met ontvangstbevestiging verzonden brief worden beëindigd met inachtneming van de in lid 2 van dit artikel genoemde opzegtermijn. De in lid 1 bedoelde opzegtermijn is één jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 

Artikel 14: Rechten van intellectuele eigendom

De Opdrachtgever garandeert Magnon, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho's, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, van welke aard dan ook. De Opdrachtgever vrijwaart Magnon, zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken die derden krachtens wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Magnon gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Magnon door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Magnon de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Magnon steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken daaronder begrepen doch niet uitsluitend daartoe beperkt: kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden of digitale bestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie en hulpmiddelen, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. De door Magnon volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, alsmede een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Magnon bestaat, niet zonder diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. De Opdrachtgever verkrijgt na levering door Magnon het niet exclusieve recht tot gebruik van de door Magnon in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het in het voorgaande lid bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces. Opdrachtgever zal slechts gerechtigd zijn tot verveelvoudiging van de zaken in de zin van dit artikel nadat hij daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verkregen van Magnon, al dan niet tegen betaling van een licentievergoeding.

 

Artikel 15: Eigendom productiemiddelen alsmede eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

Alle door Magnon vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stansmessen en -vormen, (folie-)prägevormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van Magnon, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. Magnon is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken aan de Opdrachtgever af te geven en evenmin is hij gehouden deze voor de Opdrachtgever te bewaren, tenzij Magnon en de Opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Magnon zullen worden bewaard, in welk geval de bewaring geschiedt voor risico van Opdrachtgever en maximaal voor de duur van een jaar, terwijl Magnon niet instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. Het eigendom van de door Magnon geleverde zaken blijft bij Magnon en gaat pas over op de Opdrachtgever na volledige betaling door Opdrachtgever van alles wat Opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst inzake door Magnon geleverde of te leveren zaken of door Magnon te verrichten werkzaamheden dan wel bij wijze van schadevergoeding wegens eigen tekortkomingen aan Magnon verschuldigd is of wordt. Een retentierecht op de geleverde zaken komt Opdrachtgever niet toe. Het risico voor de door Magnon geleverde zaken berust bij Opdrachtgever vanaf het moment dat de feitelijke levering aan Opdrachtgever heeft plaatsgevonden. Het risico voor niet geleverde zaken berust bij Opdrachtgever zodra Opdrachtgever door Magnon is medegedeeld dat deze zaken te zijner beschikking staan.

Opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de zaken waarvan de eigendom nog bij Magnon berust zorg te dragen en is niet gerechtigd deze zaken aan derden af te staan of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, behoudens voor zover dat geschiedt binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf en hij aan al zijn (betalings-)verplichtingen jegens Magnon heeft voldaan.

 

Artikel 16: Eigendom Opdrachtgever, pandrecht

Magnon zal de door de Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. De Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Magnon van kopij, tekening(en), ontwerp(en), fotografische opname(n) of een ander soort informatiedrager(s), een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Magnon worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de Opdrachtgever Magnon, op verzoek, tegen vergoeding van materiaalkosten, een nieuw exemplaar te verstrekken. De Opdrachtgever verleent Magnon pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Magnon door hem in de macht van Magnon worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan Magnon verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke mede schulden daaronder begrepen.

 

Artikel 17: Door de Opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

Indien de Opdrachtgever met Magnon is overeengekomen dat de Opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De Opdrachtgever zal hiertoe instructies van Magnon vragen. De Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Magnon vragen. De Opdrachtgever staat er voor in, dat Magnon een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Magnon houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. Magnon is niet gehouden de van de Opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

Magnon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Magnon onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de Opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Magnon getoonde monster en het later door de Opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten. Magnon staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de Opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en geen deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Magnon niet aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, en evenmin voor het beschadigen van door hem van de Opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, lijm, laminaat, vernis of anti-smetpoeder. De Opdrachtgever is gehouden Magnon tijdig bij het ter hand stellen van materialen en producten op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico's tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen. Magnon is gerechtigd over de resten van de door de Opdrachtgever aangeleverde producten en materialen (zoals snijafval en dergelijke) te beschikken als waren deze zijn eigendom. De Opdrachtgever is op verzoek van Magnon gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de resten van de door de Opdrachtgever aangeleverde materialen en producten bij Magnon af te halen.

 

Artikel 18: Overmacht

Tekortkomingen van Magnon in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. Tekortkomingen van Magnon in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulp-personen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Magnon toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

Artikel 19: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Magnon uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Magnon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren; evenmin is Magnon aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Opdrachtgever. Magnon is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door haar van de Opdrachtgever ontvangen en door Magnon te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de Opdrachtgever Magnon niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. Indien Magnon ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de Opdrachtgever dan wel deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en Magnon alles vergoeden hetgeen zij aan deze derde dient te voldoen.

 

Artikel 20: Ontbinding

Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen indient, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, dan wel indien sprake is van zodanige omstandigheden dat gevreesd kan worden dat Opdrachtgever niet in staat zal zijn aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, heeft Magnon het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Magnon is tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke, aan Opdrachtgever gerichte verklaring indien:

a. Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs inclusief de verschuldigde rente en kosten geheel of gedeeltelijk te voldoen, en

b. Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen.

Het in het voorgaande lid vermelde verzuim treedt in na verstrijking van 5 dagen nadat Opdrachtgever door Magnon schriftelijk in gebreke is gesteld. Indien de overeenkomst ontbonden wordt krachtens hetgeen bepaald in lid 2 van dit artikel, is Opdrachtgever 60% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd het recht van Magnon om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding als in lid 2 van dit artikel bepaald, vervallen alle ontvangen termijnen als schadevergoeding ten gunste van Magnon, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om de in de eerste volzin van dit lid vermelde 60% van de overeengekomen prijs aan Magnon te voldoen. Opdrachtgever is slechts tot ontbinding bevoegd in de gevallen die in deze voorwaarden worden genoemd en alsdan niet dan na betaling aan Magnon van alle op dat ogenblik al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

 

Artikel 21: Partiële nietigheid

Mocht enig deel van de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig, althans onverbindend verklaard worden, dan blijven zowel de overeenkomst als de algemene voorwaarden voor het overige gedeelte onverkort van toepassing.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht – bevoegde rechter

De overeenkomst tussen Magnon en de Opdrachtgever wordt, bij uitsluiting, beheerst door het Nederlandse recht. Eventuele uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen, bij uitsluiting, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

 

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Grafische Vormgeving en Drukwerkbegeleiding door Magnon, tenzij expliciet anders vermeld wordt. Door verlening van een opdracht aan Magnon verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 28 augustus 2014.

 

Leveringsvoorwaarden webdesign

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden Webdesign zijn van toepassing op alle offertes van en alle opdrachten aan Magnon Creative Productions ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61513083, gevestigd Duinhof 1, 5804XX te Venray, in deze algemene voorwaarden nader te noemen: ‘Magnon’. Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan door afnemer of opdrachtgever (hierna nader te noemen Opdrachtgever) slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Magnon schriftelijk zijn aanvaard. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan: zowel per brief als ook per fax. Mededelingen per e-mail worden uitdrukkelijk niet als schriftelijk aanvaard. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van onderhavige leveringsvoorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. De Opdrachtgever met wie eenmaal (mede) op basis van de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze voorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen hem en Magnon.

 

Artikel 2: Definities

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Onderhoud van een website: het door Magnon inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Magnon een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

Door verlening van een opdracht aan Magnon verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Magnon en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Magnon opgenomen wordt.

 

Artikel 4: Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaves van Magnon zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door Magnon blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Magnon. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Magnon zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Magnon niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Magnon heeft de mogelijkheid om voor en/of tijdens (lopende) opdrachten een percentage van het volledige bedrag alvast in rekening te brengen. Magnon heeft de mogelijkheid om voor aanvang van werkzaamheden een (aan)betaling te verlangen. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat gebruiker alle manieren waarop deze tot stand zijn gekomen zowel schriftelijk als mondeling, zowel via e-mail als telefonisch gecommuniceerd.

 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

Magnon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Magnon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Magnon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Magnon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Magnon zijn verstrekt, heeft Magnon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Magnon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Magnon is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Magnon kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Magnon de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door Magnon of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Magnon voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 6: Duur en beëindiging

Het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp door Magnon voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Magnon en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Magnon kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Magnon gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. Magnon heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is gebruiker gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7: Levering en levertijd

Magnon gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp maakt Magnon eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan-en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Magnon. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Magnon ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Magnon over tot het voltooien van de volledige website en/of grafisch ontwerp. Mocht Magnon onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Magnon alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Magnon een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Door Magnon gemaakte websites en of ontworpen grafische producten worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.

 

Artikel 8: Overmacht

Magnon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Magnon als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Magnon alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Magnon geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Magnon tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Artikel 9: Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door Magnon minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. Magnon behoudt zich het recht voor om voor aanvang van werkzaamheden een aanbetaling te verlangen. Offerteprijzen zijn gebaseerd op een continue doorloop van een opdracht door het productieproces. Wanneer dit proces stagneert omdat de opdrachtgever achterblijft met informatie of materiaal dan is Magnon gerechtigd om bij het hervatten van de werkzaamheden de kosten voor inwerktijden in rekening te brengen.

 

Artikel 10: Betaling

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website en/of grafisch ontwerp wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Magnon is de opdrachtgever betaling verplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Magnon het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door Magnon aan de opdrachtgever elke maand, kwartaal of half jaar een factuur gestuurd, tenzij er gedurende de betreffende periode geen onderhoud is uitgevoerd door Magnon. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Magnon het verschuldigde bedrag te voldoen. In genoemde gevallen behoudt Magnon zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Magnon over het openstaande bedrag.

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Magnon een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Magnon hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Indien Magnon abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Magnon het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Magnon heeft voldaan.

 

Artikel 11: Browsercompatibiliteit

Alle door Magnon ontwikkelde websites worden gebouwd om compatibel te zijn met de belangrijkste browsers (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari). Van deze browsers ondersteunen we de op het moment van bouwen meeste gebruikte versie en de onderliggende versie. Magnon garandeert op generlei wijze dat het door Magnon gemaakte template door alle browsers op exact dezelfde manier wordt weergegeven. Magnon garandeert op generlei wijze dat het door Magnon gemaakte template op nog nieuw uit te komen browsers op dezelfde manier zal blijven werken. De kans is groot dat de door Magnon gemaakte websites ook in oudere versies van genoemde browsers en andere weinig gebruikte andere browsers prima functioneren, echter dit wordt niet door Magnon gegarandeerd. Door middel van extra afspraken kan van bovenstaande afgeweken worden.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Voor zover Magnon bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Magnon weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Magnon op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Magnon of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Magnon. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Magnon slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Magnon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Magnon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Magnon is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient Magnon terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Magnon geleden schade. Tenzij anders is overeen gekomen levert Magnon de door haar ontwikkelde websites af met software in de op dat moment actuele stabiele versies. Wanneer hiervoor geen onderhoudscontract is overeen gekomen kan Magnon niet verantwoordelijk gehouden worden voor de update(s) van deze software en evenmin voor schade die kan zijn ontstaan door niet uitgevoerde updates.

 

Artikel 13: Overdracht van rechten en verplichtingen

Magnon noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

Artikel 14: Reclame

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Magnon, waarna Magnon deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Magnon binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 15: Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

Magnon behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

 

Artikel 16: Overig

Magnon zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Magnon. Wanneer Magnon bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Magnon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de hoster geleverde diensten. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Magnon zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. Magnon is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Magnon behoudt zich het recht voor een kleine link, al dan niet in de vorm van een logo, op de site te zetten van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 17: Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Magnon en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Magnon met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Magnon beslissend. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.

 

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Webdesign door Magnon, tenzij expliciet anders vermeld wordt. Door verlening van een opdracht aan Magnon verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 28 augustus 2014.

 

 

Contact informatie

Duinhof 1
5804XX Venray (NL)

06 57 24 70 34

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Facebook Twitter G+ Linkedin